Administratorem danych osobowych jest MTM Campery Sp. Z O.O. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach (43-502) przy ul. Podkępie 28, posiadający NIP: 652-175-02-38
   Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą prześlecie Państwo do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów – odpowiedź na wiadomość). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikłych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzieć. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   The controller of your personal data is  MTM Campery Sp. Z O.O. LTD based in Czechowice Dziedzice (43-502) at Podkepie 28 St. having Tax Identification Numer (NIP) PL6521750238.
   We process your data only in order to answer the message you have sent to us (the basis for data processing is the implementation of our legitimate interests – answering to message that have been sent to us). Your data will be processed no longer than it is necessary to give you the answer, and after that time can be processed during the period of prescription of possible claims.
   Providing data by you is voluntary, but necessary to answer your message. You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing, as well as the right to transfer your data and lodge a complaint to the supervisory authority.

   Back to top